ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF TİP KÖPÜKLƏNMİŞ POLİMER SORBENTLƏRİN SORBSİYA TUTUMUNA NEFTİN QOCALMA PROSESİNİN TƏSİRİ
Y.N.Qəhrəmanlı, A.H.Əzizov

 

Fərdi polimer və onların qarışıqları əsasında alınan köpüklənmiş polimer sorbentlərin sorbsiya xassələrinə  neftin qocalma prosesinin müddətinin təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, müxtəlif tip neftlərin qocalma prosesi zamanı həcm kütləsi aşağı qiyməti olan sorbentlərdə sorbsiya tutumu artır. Kiçik özəyi olan ağır köpüklənmiş polimer sorbentlərdə neftin qocalması nəticəsində sorbsiya prosesi zəifləyir və sorbsiya tutumu azalır. Suyun səthindən neft qatın qalınlığından asılı olaraq yüngül fraksiyalı neft məhsullarının buxarlanmanın intensivliyi öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : sorbsiya tutumu, köpüklü polimer sorbent, həcm kütləsi, neft, qocalma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı