ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOÖLÇÜLÜ PALLADİUM POLİAMİD MATRİS ÜZƏRİNDƏ I hissə. Nanoölçülü palladium hissəcikləri ilə poliamid kompozitlərin formalaşma prosesinin tədqiqi
İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Salahova, V.M.Akhmedov

 

Poikaprolaktam (PKL) reduksiyaedici və nanostabilişdirici  matris  kimi   istifadə  etməklə  Pd(0) yeni nanokompozitinin alınma üsulu işlənilmişdir. Mühitin pH-nın müxtəlif qiymətlərində və reagentlərin mol nisbətlərindən asılı olaraq, PKL  matrisində nanohissəciklərin formalaşması mexanizm haqqında elmi  məlumatlar alınmışdır. Turş mühitdə Pd(0) ilə  PKL arasında qarşılıqlı təsirin kompleksəmələmələgətirici  xarakteri aşkar olunmuşdur. Pd(II)-nın reduksiya olunma və Pd(0) alınma prosesi pH-ın 9–10.5 qiymətlərində 70–800C temperatur intervalında baş verir. Alınan nanokompozitlər bir sıra üzvi mad­dələrin sintezində heterogen katalizator kimi tətbiq oluna bilər.

 

Açar sözlər : palladium, polikaprolaktam, nanokompozitlər, işlənilmə və sintez,heterogen katalizator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı