ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
EPİXLORHİDRİNİN 2-HİDROKSİTSİKLOHEKSANKARBON TURŞUSU İLƏ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ VƏ MONO- VƏ DİEPOKSİEFİRLƏRİN ALINMASI
S.K.Şərifova, S.B.Zeynalov, E.R.Hüseynov, F.A.Abdullayeva

Trietilenaminin toluol məhlulunda katalizator kimi iştirakı ilə epixlorhidrinin 2-hidroksitsik­lo­hek­san­kar­bon turşusu ilə reaksiyaları tədqiqi edilmişdir. 2-Hidroksitsikloheksankarbon turşusunun mono- və dixlor­hidrin efirləri, eləcə də KOH qələvisinin iştirakı dehirdroxlorlaşdırma yolu ilə uyğun mono- və diepoksi­efirləri  alınmışdır. Sintez edilmiş birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər : epixlorhidrin, 2-hidroksitsikloheksankarbon turşusu, efirlər, dehidroxlorlaşdırma, epoksiefirlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı