ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ТETRATSİKLODODESEN VƏ ONUN METİLƏVƏZLİ TÖRƏMƏSİNİN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, X.M.Məmmədova, E.Q.Mahmudova, V.S.Qədirli

 

Katalizator nano-TiO2 (20 nm) iştirakı ilə tsiklopentadienin norbornen və onun metiləvəzli törəməsi ilə kondensasiya reaksiyası öyrənilmiş, nəticədə müvafiq doymamış politsiklik karbohidrogenlər –tetratsiklo[4.4.12.5.17.10.01.6]dodets-3-en və onun 8-metiləvəzli törəməsi sintez olunmuşdur.

 

Açar sözlər : nano-TiО2, ditsiklopentadien, kondensasiya reaksiyası, norbornen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı