ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİAMİD, POLIURETAN VƏ AKRİLONİTRİL-BUTADİYEN-STİROL SOPOLİMERİ ƏSASINDA POLİMER QARIŞIQLARININ TEXNOLOJİ UYĞUNLUĞUNUN HƏLLİ VƏ PROBLEMLƏRİ
R.Ş.Hacıyeva, N.T.Qəhrəmanov, A.M.Quliyev

 

Işdə dartılma, əyilmə və zərbə möhkəmliyinə poliamid, poliuretan və akrilonitril-butadiyen-stirol sopolimeri əsasında alınan polimer qarışıqları komponentlərinin nisbətinin təsiri göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, polimer kompozisiyalarını lazımı texnoloji uyğunluğuna çatdırmaq üçün  onların tərkibinə müxtəlif inqrediyentlərin əlavə verilməsi nəticəsində komponentlərin emalı və qarşırıqlı dispersiyası yaxşılaşır.

 

Açar sözlər : dağıdıcı gərginlik, əyilməyə davamlılıq, zərbə möhkəmliyi, texnoloji uyğunluq, qarışma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı