ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VOLFRAMIN(VI) 2,6-DİTİOL-4-ÜÇLÜBUTİLFENOL VƏ HİDROFOB AMİNLƏRLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏGƏTİRMƏ REKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
K.Ə.Quliyev, A.B.Hacıyeva

Spektrofotometrik üsullarla volframın(VI) 2,6-ditiol-4-üçlübutilfenol və hidrofob aminlərlə kompleks əmələgəlmə reaksiyası tədqiq edilmişdir. Hidrofob amin kimi anilin, N-metilanilin və N,N-dimetilanilin istifadə edilmişdir. Müx­tə­lifliqandlı komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tədqiq edilmiş və komplekslərdə komponentlərin nisbəti müəyyən edilmişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslər zəif turş mühitdə əmələ gəlir (pHopt=3.4–4.8). İşıqudma spektrində maksimum 475–485 nm-də müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı e =(2.8–3.0)×104. Alınan nəticələr əsasında müxtəlif polad növlərində volframın təyini üçün fotometrik metodikalar işlənib hazırlanmışdır. Təklif olunan metodikalar nə­ticələrin yaxşı təkrarlanması (nisbi standart kənaraçıxma 0.06-dan çox deyil) və aşağı təyinetmə həddi ilə xarakterizə olunur

Açar sözlər : volfram, ekstraksiyalı-fotometrik metod, W(VI)-ın poladlarda təyini
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı