ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLEN İSTEHSALININ YAN MƏHSULLARININ EMALI
F.M.Sadıqov

 

Etilen istehsalında EP-300 qurğusunda alınan yüngül və ağır qatranın emal prosesi tədqiq edilmişdir. Rektifikasiya və dondurma metodları ilə ayrılan benzolun təmizliyi 98.5%-ə qədər alınmışdır. Emal prosesində laboratoriyada işlənib hazırlanmış alüminium xlorid və toluol əsasında sintez olunmuş, benzol və toluolun pirokondensatın tərkibində artmasını təmin edən kompleks katalizator istifadə edilmişdir. Ağır qatrandan yüksək təmizliyi olan (98.9%) naftalinin ayrılması prosesi işlənib hazırlanmışdır. Ağır qatranın emalında kub qalığında əmələ gələn bitum fiziki xüsusiyyətlərinə görə bitum boyalar və lakların istehsalında tətbiq oluna bilər.

 

Açar sözlər : etilen, yüngül qatran, ağır qatran, benzol, toluol, neft polimer qatran, katalizator, naftalin, bitum
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı