ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALİFATİK SIRANIN ACETİLEN EPOKSİKETONUNUN SİNTEZİ
N.X.Husiyev, E.S.Cəfərova, N.A.Əliyeva

 

Müəyyən edilmişdir ki, 2-metil-1,2-epoksi-4-heksen-3-onun bromla qarşılıqlı təsirindən dibromepoksiketonların diastereomer izomerlərin qarışıgı alınır. 4,5-dibrom-2-metil-1,3-epoksi-3-heksanın diastereomer qarışıgına ekvimolyar miqdarda trietilaminin asetondakı məhlulu ilə  təsir etdikdə qismən dehidrobromlaşma baş verərək E- və Z-izomerlərin qarışıgı alınır. Ancaq  artıq miqdarda trietilaminin asetondakı məhlulu götürüldükdə tam dehidrobromlaışma gedir və  2-metil-1.2-epoksi-4-heksin-3-onun alınması ilə nəticələnir.

 

Açar sözlər : epoksiketonlar, bromlaşma, dehidrobromlaşma, diastereoizomerlər, trietilamin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı