ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİRKONİUMUN(LV) BENZİDİN-bis-AZOPİROKATEXİN VƏ SETİLPİRİDİNLƏ SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
A.M.Paşacanov, İ.Ə.Əhmədov

 

Spektrofotometrik üsulla sirkoniumun(IV) benzidin-bis-azopirokatexin və setilpiridin ilə müxtəlifliqandlı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki kimyəvi və analitik xassələri təyin edilmişdir. Sirkoniumun spektrofotometrik təyini metodikası işlənilmiş və təyinata kənar  ionların təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fotometriya, kompleksəmələgəlmə, sirkonium
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı