ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİRKONİUMUN(LV) BENZİDİN-bis-AZOPİROKATEXİN VƏ SETİLPİRİDİNLƏ SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
A.M.Paşacanov, İ.Ə.Əhmədov

 

Spektrofotometrik üsulla sirkoniumun(IV) benzidin-bis-azopirokatexin və setilpiridin ilə müxtəlifliqandlı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki kimyəvi və analitik xassələri təyin edilmişdir. Sirkoniumun spektrofotometrik təyini metodikası işlənilmiş və təyinata kənar  ionların təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fotometriya, kompleksəmələgəlmə, sirkonium
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı