ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİRKONİUMUN(LV) BENZİDİN-bis-AZOPİROKATEXİN VƏ SETİLPİRİDİNLƏ SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
A.M.Paşacanov, İ.Ə.Əhmədov

 

Spektrofotometrik üsulla sirkoniumun(IV) benzidin-bis-azopirokatexin və setilpiridin ilə müxtəlifliqandlı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki kimyəvi və analitik xassələri təyin edilmişdir. Sirkoniumun spektrofotometrik təyini metodikası işlənilmiş və təyinata kənar  ionların təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fotometriya, kompleksəmələgəlmə, sirkonium
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı