ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SİRKONİUMUN(LV) BENZİDİN-bis-AZOPİROKATEXİN VƏ SETİLPİRİDİNLƏ SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
A.M.Paşacanov, İ.Ə.Əhmədov

 

Spektrofotometrik üsulla sirkoniumun(IV) benzidin-bis-azopirokatexin və setilpiridin ilə müxtəlifliqandlı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə şəraiti, tərkibi, fiziki kimyəvi və analitik xassələri təyin edilmişdir. Sirkoniumun spektrofotometrik təyini metodikası işlənilmiş və təyinata kənar  ionların təsiri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fotometriya, kompleksəmələgəlmə, sirkonium
Məqaləyə baxın