ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOKOMPOZİT MATERİALLAR ƏSASINDA ALINAN SORBENT SORBSİYA PROSESLƏRİNDƏ
Ə.İ.Yaqubov

 

Üzvi gil və polivinilpirrolidon əsasında nanokompozit material alınmışdır. Nanokompozit materialın xarakterik xassələri fiziki metodlarla tədqiq olunmuşdur. Ağır metal ionlarının (Pb2+, Mn2+) model məhlullardan nanokompozit materialda sorbsiyanın tətbiqi göstərilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, həmin material optimal şəraitdə (pH»5, t=600C) həmin ionlara qarşı seçici sorbsiya (0.0029  və  0.003 mol/q)  tutumuna malikdir.  Uran izotoplarının ( 234 U, 235 U, 238 U) (рН=5–7) gil suspenziyalarından təbii klinoptilolitdə sorbentlə sorbatın miqdarının dəyişməsinin sorbsiya prosesinə təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Optimal şəraitdə klinoptilolitin uran izotoplarına qarşı statik sorbsiya tutumları təyin olunmuşdur (SST=34.5 mq/q ).

 

Açar sözlər : bentonit, sorbsiya, nanokompozit, suyun təmizlənməsi, ion dəyişmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı