ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NANOKOMPOZİT MATERİALLAR ƏSASINDA ALINAN SORBENT SORBSİYA PROSESLƏRİNDƏ
Ə.İ.Yaqubov

 

Üzvi gil və polivinilpirrolidon əsasında nanokompozit material alınmışdır. Nanokompozit materialın xarakterik xassələri fiziki metodlarla tədqiq olunmuşdur. Ağır metal ionlarının (Pb2+, Mn2+) model məhlullardan nanokompozit materialda sorbsiyanın tətbiqi göstərilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, həmin material optimal şəraitdə (pH»5, t=600C) həmin ionlara qarşı seçici sorbsiya (0.0029  və  0.003 mol/q)  tutumuna malikdir.  Uran izotoplarının ( 234 U, 235 U, 238 U) (рН=5–7) gil suspenziyalarından təbii klinoptilolitdə sorbentlə sorbatın miqdarının dəyişməsinin sorbsiya prosesinə təsiri müəyyənləşdirilmişdir. Optimal şəraitdə klinoptilolitin uran izotoplarına qarşı statik sorbsiya tutumları təyin olunmuşdur (SST=34.5 mq/q ).

 

Açar sözlər : bentonit, sorbsiya, nanokompozit, suyun təmizlənməsi, ion dəyişmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı