ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN ÜZVİ REAGENTLƏRLƏ MÜXTƏLİFLİQANDLI KOMPLEKSLƏRİ VƏ ONLARIN FOTOMETRİK ANALİZDƏ TƏTBİQİ
А.Z.Zalov

Misin hidroksihalogentiofenol törəmələri (HHTF) və aminofenollarla (AF) kompleksəmələgətirmə şəraiti (рНоп 3.0–6.0; λmax = 450–460 nm; Δλ = 275–285 nm; ε max = (3.5–4.3) 104; lgKtar=8.32–9.37) tədqiq edilmişdir. Birdəfəlik ekstraksiya dərəcəsi 98.4-98.8 % olmuşdur. Müxtəlifliqandlı kompleks birləşmənin tərkibinin Cu(II):HHTF:АF = 1:2:2, (АF1 və АF2   olduqda isə 1:2:1) nisbətində olduğu müəyyən edilmişdir. Ber qanunu 1 ml ekstraktda 0.2–16 mkq mis olan intervalda özünü doğruldur. Misin minimum təyin olunma həddi 0.010–0.014 mкq/мl-dir (Sr = 0.15–0.045)

Açar sözlər : spektrofotometrik metod, aminofenol, aminlər, keçid elementləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı