ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETANOLUN İZOBUTILENLƏ ALKİLLƏŞMƏSİ PROSESİNİN ÇOXÖLÇÜLÜ ANALİZ METODU İLƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI
M.R.Bayramov, N.Y.Zeynalov, S.M.Musayev, M.Ə.Cavadov

 

Motor yanacaqları üçün yüksək oktan ədədli komponent kimi istifadə olunan etil-üçlü-butil efirinin (ETBE) sintezi üçün optimal şərait müəyyənləşdirilib. Proses yeni heterogen katalizator iştirakında etanolun i-butilenlə alkilləşməsi əsasında reallaşdırılıb. Təcrübənin çoxölçülü analiz metodu əsasında müəyyən olunur ki, məqsədli məhsulun maksimum çıxımını təmin edən temperatur 20–500C və etanol:i-butilen = 3:1 mol nisbəti proses üçün optimal şərait kimi qəbul oluna bilər.  

 

Açar sözlər : alkilləşmə, etanol, izobutilen, yeni katalizator – 0.3% Pt[ZSM][H+], optimallaşma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı