ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YbxGa1–xSb (0≤ x ≤0.05) SİSTEM ƏRİNTİLƏRİNDƏ ELEKTRİKKEÇİRMƏNİN VƏ NERNS–ETTENQSXANZEN EFFEKTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Ə.N.Quliyev, O.A.İsmayılov, İ.Ş.Dadaşov, İ.H.Məlikova, T.M.Aydınova

 

YbxGa1–xSb (0≤x≤0.05) sistem ərintilərində bərk məhlul sahəsi aşkar edilmişdir. GaSb əsasında YbSb həll olmasından alınan bərk məhlul nümunələrində otaq temperaturunda (300 K) və geniş tem­pe­ratur in­tervalında (100–1000 K) elektrikkeçirmə ölçülmüşdür. Yükdaşıyıcıların səpilmə mexa­niz­mini təyin et­mək üçün Nerns–Ettenqsxanzen effekti ölçülmüşdür. Tədqiq edilən nümunələrdə zə­if maqnit sa­­həsində  əsasən  düsturu ilə təyin olunur.  r <1  və ya  r >1  olanda (200–250) К-də  ionların aşqarlardan səpilməsi, ~550 K-də isə yük daşıyıcıların səpilməsi istilik qəfəs rəqslərindən baş verir.

 

Açar sözlər : elektrikkeçirmə, sistem ərintiləri, səpilmə mexanizmi, bərk məhlul
Məqaləyə baxın