ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InSb2S3Se–InSb2Se3S SİSTEMİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
İ.İ.Əliyev, G.Z.Cəfərova

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə  InSb2S3Se–InSb2Se3S sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri tədqiq edilmiş və sistemin hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, InSb2S3Se–InSb2Se3S sistemi In,Sb||S,Se üçlü qarşılıqlı sisteminin kvazibinar kəsiyidir. Sis­tem­də ilkin komponentlər əsasında məhdud sahədə  bərk məhlul əmələ gəlir. Aşkar edilmişdir ki, InSb2S3Se–InSb2Se3S sistemində otaq temperaturunda   InSb2S3Se əsasında 20 mol % InSb2Se3S həll olduğu halda, InSb2Se3S əsasında bərk məhlul sahəsi 12 mol % InSb2S3Se təşkil edir.

 

Açar sözlər : kvazibinar, evtektika, üçlü qarşılıqlı sistem, konqruent, bərk məhlul, mikrobərklik
Məqaləyə baxın