ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBİİ VƏ SİNTETİK ALUMOSİLİKATLARIN İŞTİRAKI İLƏ NEFT TURŞULARININ DEKARBOKSİLLƏŞDİRİLMƏSİ
A.H.Həsənov, A.H.Əzizov, İ.M.Əhmədov, G.C.Həsənova, İ.H.Əyyubov

 

Təbii və sintetik alumosilikatların iştirakı ilə xam neftlərdən çıxarılmış neft turşularının dekarboksilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Təbii alumosilikatının tərkibi: kütlə %: 55.0–65.0 SiO2, 25.0–35.0 Al2O3, 1.1–1.3 CaO, 0.2–0.3 K2O, 0.3–0–4 MgO. Sintetik alumosilikatının tərkibi ²Sеоkаr-2²,% küt: 83–85 SiO2, 9–11 Al2O3, 0.3 Na2O,  aktivliyi indeksi – 49, stabilliyi indeksi – 50, hissəçiliklərin orta diametri – 3–4 mm. Tədqiqatların nəticələri göstərilmiş və təklif olunan üsulun üstünlükləri izah edilmişdir. Təyin olunmuşdur ki, aproton katalizatorların iştirakı ilə neft turşularının dekarboksilləşdirilməsi 400–4500C temperatur intervalında və 0.7–1.0 s-1 həcmi sürətdə reaktiv yanacaqlar üçün yüksək enerji tutumlu komponentləri almaq olar.

 

Açar sözlər : neft turşuları, dekarboksilləşdirilmə, aproton katalizatorlar, turşu ədədi, istiliktörətmə qabiliyyəti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı