ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TlS–TlAsS2 VƏ Tl3AsS3–S SİSTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI
G.V.Muradova, T.M.İlyaslı, Yu.A.Yusibov, M.B.Babanlı

 

Tl–As–S sistemi TlS–TlAsS2 və Tl3AsS3–S politermik kəsikləri üzrə DTA, RFA və EHQ üsulları ilə öyrənilmişdir. Sistemdə 695 K-də konqruent əriyən Tl3AsS4 birləşməsinin mövcud­luğu təsdiq edilmiş, ədəbiyyatda göstərilən Tl9As3S13 və Tl3AsS6 tərkibli birləşmələr isə təsdiq edilməmişdir.

 

Açar sözlər : TlS–TlAsS2 , Tl3AsS3–S sistemləri, faza diaqramı, arsen-tallium sulfidləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı