ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ TSİKLOPROPAN VƏ PİRROL HАLQАLАRI SAXLAYAN MONOMERLƏRİN POLİMERLƏŞMƏSİ
R.Z.Şahnəzərli, R.A.Hacılı, G.M.Səfərova, A.M.Quliyev

 

Molekullarında pirrol və tsiklopropan qrupları saxlayan yeni monomerlər sintez edilmiş və xassələri müəy­yənləşdirilmişdir. Sintez edilmiş monomerlərin polimerləşmə fəallıqları tədqiq edilmiş və onların əsasında alınmış polimerlərin bəzi xassələri öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : pirrol- və tsiklopropantərkibli monomerlər, polimerləşmə qabiliyyəti, radikal birgəpolimerləşmə, bioloji aktivlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı