ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACINDAKI CAYLARIN CINQILINDAN BETON ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ QIRMADAŞLARIN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİ VƏ ZƏRƏRLİ QARIŞIQLARI HAQQINDA
F.A.Bayramov, O.M.İmanova

 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacındakı cayların çınqılından beton üçün hazırlanmış qırmadaşların fiziki-mexaniki xassələri və zərərli qarışıqların (amorf SiO2, sulfatlar, sulfidlər və xloridlər) təsirinin öyrənilməsi nəticələri verilmiş, onların beton və armaturun xassələrinə təsiri göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : çınqıl, qırmadaş, beton, korroziya, sulfat, sulfid, zərərli qarışıq, xloridlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı