ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MATLAB-7 PROQRAMININ KÖMƏYİ İLƏ SİNTETİK NEFT TURŞULARININ ALINMA PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI
E.B.Zeynalov, F.M.Vəliyeva, Z.Z.Ağamalıyev, L.M.Əfəndiyeva, L.H.Nuriyev

Məqalədə MATLAB-7 proqramının geniş imkanları və kimyəvi texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərinin yaradılmasında rolu  təsvir olunmuşdur. Proqramının köməyilə sintetik neft tur­şularının neft karbohidrogenlərdən katalitik oksidləşmə yolu ilə alınması prosesinin optimal­laş­dı­rıl­ması məsələsinə baxılmışdır. Alınan nəticələrin vizuallaşdırılması Matlab mühitində həyata ke­çi­ril­miş­dir

Açar sözlər : Matlab, riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma, dizel fraksiyası, katalitik oksidləşmə, sin¬tetik neft turşuları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı