ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MATLAB-7 PROQRAMININ KÖMƏYİ İLƏ SİNTETİK NEFT TURŞULARININ ALINMA PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI
E.B.Zeynalov, F.M.Vəliyeva, Z.Z.Ağamalıyev, L.M.Əfəndiyeva, L.H.Nuriyev

Məqalədə MATLAB-7 proqramının geniş imkanları və kimyəvi texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemlərinin yaradılmasında rolu  təsvir olunmuşdur. Proqramının köməyilə sintetik neft tur­şularının neft karbohidrogenlərdən katalitik oksidləşmə yolu ilə alınması prosesinin optimal­laş­dı­rıl­ması məsələsinə baxılmışdır. Alınan nəticələrin vizuallaşdırılması Matlab mühitində həyata ke­çi­ril­miş­dir

Açar sözlər : Matlab, riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma, dizel fraksiyası, katalitik oksidləşmə, sin¬tetik neft turşuları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı