ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ln2[C6H4(COO)2]3∙хH2O (Ln=Nd, Sm, Gd) HİDRATLARININ KİMYƏVİ TƏRKİBLƏRİNİN DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ SİNTEZİ
D.M.Qənbərov, M.K.Munşiyeva, S. R.Məmmədova, B.T.Usubaliyev, F.F.Cəlaləddinov

Nd, Sm və Gd-un ftal turşusu ilə komplekslərinin  hidrat birləşmələrinin kimyəvi tərkiblərinin dəgigləşdirilməsi və  sintezi aparılmışdır. Onların kimyəvi formullarının  təsdigi üçün rentgenografik və element analiz üsullarından   istifadə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : hidratlar, komplekslər, neodimium, samarium, gadolinium, o-ftal turşu, formulların dəqiqləşdirilməsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı