ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ce–Sb–Te SİSTEMİNDƏ FAZA ƏMƏLƏGƏLMƏ XARAKTERİ
F.M.Sadıqov, S.H.Məmmədova, Y.K.Cəfərova, O.A.Əliyev

 

Fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə Ce–Sb–Te üçlü sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsir Sb2Te3–CeSb, CeTe–Sb, Sb2Te3–Ce, CeSb–CeTe və Sb2Te3–Ce3Te4 politermik kəsikləri üzrə öyrənilmişdir. Kəsiklərin hal diaqramı, üçlü sistemin likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuşdur. Sistemdə CeSbTe3 və Ce4Sb2Te7 tərkibli yeni üçlü fazalar aşkar edilmişdir.

 

Açar sözlər : üçlü sistem, politermik kəsiklər, faza əmələgəlmə, likvidus
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı