ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HEKSEN-1–İNDEN BİRGƏ OLİQOMERLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ NEFT YAĞLARINA SİNTETİK KOMPONENT KİMİ TƏDQİQİ
S.T.Mehdiyeva, Ə.İ.Əhmədov, E.İ.Məmmədov

 

Heksen-1–inden birgə oliqomerlərinin alüminium xlorid akvakompleksi iştiakı ilə sintezi həyata keçirilmiş və onlardan neft yağlarının tərkibində yüksək özlülük indeksinə malik baza yağları alınması istiqamətində tədqiqatlar aparılmışdır. Yüksək çıxım və lazımi molekul kütləsi alınmasını təmin edən reaksiya şəraiti tapılmışdır. Sintez edilmiş birgə oliqomer nümunələrinin И-12А və M-6 neft yağlarının tərkibində 30–40% qatılıqda sintetik komponent kimi tədqiqi nəticəsində özlülük indeksinin qiyməti 107­–140 intervalında olan baza yağları alınmışdır ki, onlar da bu göstəriciyə görə müasir tələblərə cavab verir. Birgə oliqomerin molekul kütləsi və tərkibi hazırlanacaq yağa qarşı irəli sürülən tələbatdan acılı olaraq müəyyən edilir, yəni lazımi xassələrə malik polimer birləşmələr alınması istiqamətində məqsədyönlü sintez aparılır.

 

Açar sözlər : heksen-1, inden, birgə oliqomerləşmə, özlülük indeksi, sintetik komponent
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı