ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(Bi2Te3)1-x(Gd2Te3)x (x=0.01–0.25) BƏRK MƏHLULUNUN SİNTEZİ VƏ BƏZİ FİZİKİ-KİMYƏVİ XASSƏLƏRİ
F.İ.İsmayılov, İ.İ.Əliyev, V.M.Rəhimova, E.M.Kazımova

 

Kompleks fiziki-kimyəvi analiz metodları: diferensial-termiki (DTA), mikroquruluş (MQA), rentgenfaza (RFA), eləcə də mikrobərkliyin ölçülməsi və sıxlığın təyinin vasitəsilə  sistemində qarşılıqlı təsirin xarakteri öyrənilmiş və onun  mikrodiaqramı qurulmuşdur. Sistemdə əmələ gələn evtektikanın tərkibi 16 mol % Gd2Te3, əriməsi isə 5100C-dir. Müəyyən edilmişdir ki, Bi2Te3 birləşməsinə Gd2Te3 əlavə etdikdə ərintilərin bəzi fiziki xassələri dəyişir. (Bi2Te3)1-x(Gd2Te3)x   sistemində otaq temperaturunda Bi2Te3 əsasında 7 mol % Gd2Te3 yəll olur.

 

Açar sözlər : bərk məhlul, kvazibinar, evtektika, polimorfizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı