ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİ-4-VİNİLPİRİDİN PLATİNLƏ KOMPLEKSİNİN ALINMASI VƏ ONLARIN BENZOLUN HİDROGENLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ KATALİZATOR KİMİ TƏDQİQİ
E.B.Amanov, N.A.Zeynalov

 

Hissələrlə kvaternizasiya olunmuş poli-4-vinilpiridin platin kompleksi alınmış, bu kompleks benzolun hidrogenləşdirilməsində katalizator kimi istifadə edilib. Hidrogenləşmənin kinetikası, kvaternizasiya dərəcəsi, xromatoqrafiya metodu ilə alınan maddənin tərkibi və çıxımı öyrəyilmişdir.

 

Açar sözlər : poli-4-vinilpiridin, hidrogenləşmə, kvaternizasiya, katalizator, platin, optik sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı