ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİAZAKRAUNEFİRLƏRİ, MAQNETİT NANOHİSSƏCİKLƏRİ VƏ SEFALOSPORİN ANTİBİOTİKLƏRİNDƏN İBARƏT NANOSTRUKTURLARIN SİNTEZİ
Ü.Ə.Həsənova, L.Z.Vəzirova, Z.O.Qəhrəmanova

 

Təbii sideroforların xüsusiyyətlərini təqlid edən azakraun makrotsikllar (MT) sintez edildi. Sintez edilmiş MT-lər asefalosporin antibiotikləri yüklənmiş və maqnetit nanohissəciklərindən ibarət supra molekulyar ansambllar hazırlanmışdır. Sintez edilmiş makrotsikllər NMR, kütlə, İQ spektroskopiya üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Hazırlanmış nano ansamblların morfologiyası skanedici elektron mikroskopiya SEM, FTIR, rentgen diffraksiyası, XRD  analiz üsulları ilə təhlil edilmişdir. Nanostrukturların kəmiyyət analizi atom adsorbsion spektroskopiyası (AAS) və Lambert–Beer qanunu əsasında UB spektroskopiya üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Hazırlanan nanostrukturlar yüksək dərman rezistentliyi xüsusiyyətinə malik olan qram-mənfi Escherichia Colivə qram-müsbət Staphylococcusaureus üzərində test edilmişdir. Nanostrukturların sefalosporinlərin antimikrob aktivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırdığı və MİK-ni azaltdıqları müəyyən olundu

 

Açar sözlər : makrotsikllər, kraun efir, supramolekulyar kimya, siderofor, maqnetit nanohissəcikləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı