ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BARABAN TİPLİ APARATLARDA TOZŞƏKİLLİ MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ DƏNƏLƏRİN FORMALAŞMASI QANUNAUYĞUNLUQLARI
Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, A.B.Əskərov, G.M.Məmmədova, A.A.Niyazova

 

Məqalədə tozşəkilli materialların baraban tipli aparatda dənəvərləşdirilməsinin nəzəri və eksperimental tədqiqinə dair məsələlərə, yəni dənələrin nəmliyinin onların formalaşmasına, deformasiyasına və aparat daxilində ölçülərinə görə paylanmasına baxılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, eyni zamznda baş verən dənəvərləşmə və  sıxlaşma prosesi dalğavari xarakter daşıyır və prosesin  davam etməsi nəticəsində dalğavari xarakter tədricən düzxətli asılılıq formasına çevrilir. Burada həmçinin dənələrin sıxlaşması prosesində əlaqələndirici maddənin məsamələr daxilində konvektiv yerdətişməsinin təbiəti aydınlaşdırılıb

 

Açar sözlər : dənəvərləşmə, kütləötürmə, nəmləşdirmə, möhkəmlik, deformasiya, məsaməlilik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı