ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİL- VƏ ALKENİLTSİKLOHEKSENLƏRİN OKSİHALOGENLƏŞMƏSİ MƏHSULLARI VƏ C3, C4 ALİFATİK AMİNLƏRİN ƏSASINDA AMİNSPİRTLƏRİN SİNTEZİ
Ö.Ə.Sadıqov, H.M.Əlimərdanov, Ş.İ.İsmayılova

 

Alkil və alkeniltsikloheksenlərin hidroksixlor(brom)idləri əsasında  amintsikloheksanolların sintezi aparılmışdır. Tsikloolefin + oksidləşdirici + Hhal sistemində oksidləşmə prosesi aktiv elektrofil intermediatının HOX (X = Cl, Br) induksiyalaşmış "in situ" yaranması ilə baş verir və sonrakı mərhələdə aktiv elektrofil intermediatının substratın ikiqat rabitəsinə birləşməsindən müvafiq hidroksihalogenidlər əmələ gəlir. Kalium hidroksidin iştirakı ilə halogen atomlarının amin qrupları ilə əvəz edilməsi nəticəsində müvafiq aminspirtlər alınır.

 

Açar sözlər : amintsikloheksanollar, sintez, alkil- və alkenilhidroksixlor(brom)heksanollar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı