ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏ PROSESİNDƏ REAKTOR–REGENERATOR QOVŞAĞINI OPTİMAL İDARƏETMƏ ÜSULU
R.Ə.Məlikov

 

Kontakt qazının sıxlıq, istilikkeçirmə göstəricilərinin, katalizatorun temperatur və sərf parametrlərinin və prosesin riyazi modelinin  iştirakı ilə optimal idarəetmə üsulu tövsiyə olunmuşdur.

 

Açar sözlər : sıxlıq vericisi, istilikkeçirmə vericisi, prosesin riyazi modeli
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı