ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİZEL DİSTİLLATI VƏ ONUN DAR FRAKSİYALARININ EKSTRAKSİYA ÜSULU İLƏ SEÇİCİ TƏMİZLƏNMƏSİ
M.C.İbrahimova, S.A.Seyidova, S.Q.Əliyeva, H.C.Hüseynov, V.Ə.Nağıyev, Ə.B.Xəlilov, S.F.Əhmədbəyova, S.Ş.Hüseynova

 Məqalədə dizel distillatı və onun əsasında alınmlış fraksiyaların N-metilpirrolidon və sirkə turşusu əsasında sintez edilmiş ion maye tərkibdən seçici həlledici kimi istifadə etməklə alınmış rafinat və ekstraktın karbohidrogen qrup tərkibinin İQ-spektral analizi üsulu ilə tədqiqindən alınmış nəticələr verilmişdir. Müqayisəli olaraq qeyd edilmiş tərkiblərin N-metilpirrolidonla seçici təmizlənməsi prosesi həyata keçirilmiş ion-maye tərkibdən ekstragent kimi istifadən məqsədyönlü və perspektiv olduğu müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : İon mayesi, ekstraksiya, ekstragent, distillat, dizel yanacağı, seçici həlledici, rafinat, ekstrakt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı