ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİZEL DİSTİLLATI VƏ ONUN DAR FRAKSİYALARININ EKSTRAKSİYA ÜSULU İLƏ SEÇİCİ TƏMİZLƏNMƏSİ
M.C.İbrahimova, S.A.Seyidova, S.Q.Əliyeva, H.C.Hüseynov, V.Ə.Nağıyev, Ə.B.Xəlilov, S.F.Əhmədbəyova, S.Ş.Hüseynova

 Məqalədə dizel distillatı və onun əsasında alınmlış fraksiyaların N-metilpirrolidon və sirkə turşusu əsasında sintez edilmiş ion maye tərkibdən seçici həlledici kimi istifadə etməklə alınmış rafinat və ekstraktın karbohidrogen qrup tərkibinin İQ-spektral analizi üsulu ilə tədqiqindən alınmış nəticələr verilmişdir. Müqayisəli olaraq qeyd edilmiş tərkiblərin N-metilpirrolidonla seçici təmizlənməsi prosesi həyata keçirilmiş ion-maye tərkibdən ekstragent kimi istifadən məqsədyönlü və perspektiv olduğu müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : İon mayesi, ekstraksiya, ekstragent, distillat, dizel yanacağı, seçici həlledici, rafinat, ekstrakt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı