ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KARBOHİDRATLARIN MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KARBON NİTRİDLƏR ÜZƏRİNDƏ KONVERSİYASI
V.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.H.Nurullayev, A.Z.Babayeva, Z.M.Əliyeva, İ.A.Cəfərova, Z.Ə.Səfiyeva, N.A.Ağayeva, S.S.Abbasova

 

Modifikasiya edilmiş polimer karbon nitrid əsasında heksoz karbohidratların bir sıra müasir kimya sənayesində universal xammal kimi nəzərdə tutulan 5-hidroksimetilfurfurala konversiyası üçün yeni effektiv heterogen katalizatorlar işlənib hazırlanmışdır. Bu məqsədlə karbon nitrid HCl, PCl5 və CrCl3 vasitəsilə modifikasiya olunmuş və İQ və Rentgen spektoskopiya üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Hazırlanmış  katalizatorlar yumşaq şəraitdə karbohidratların yüksək selektivliklə 5-hidroksimetilfurfurala konversiyasını təmin edir

Açar sözlər : bitki karbohidratları, kataliz, qrafit tipli karbon nitrid, 5-hidroksimetilfurfurol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı