ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN BENZOİLASETONUN ARİLHİDRAZONLARI İLƏ KOMPLEKSLƏRİNİN DAVAMLILIQ SABİTLƏRİNİN POTENSİOMETRİK TƏYİNİ
F.E.Hüseynov, A.M.Məhərrəmov, K.T.Mahmudov

 

Potensiometrik titrləmə metodu ilə nadir torpaq elementlərinin  – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu benzoilasetonun arilhidrazonları ilə komplekslərinin davamlılıq sabitləri təyin edilmişdir və aşağıdakı sıra üzrə dəyişir: Lu>Yb>Tm>Er>Ho>Dy>Tb>Gd>Eu>Sm>Nd>Pr. Komplekslərin davamlıqları liqandların tərkibində olan funk­sional qrupların elektron-donor və elektron-akseptor xarakterindən asılıdır: –Cl>–SO3H>–NO2.

 

Açar sözlər : nadir torpaq elementləri, benzoilaseton, arilhidrazonları, davamlıq sabiti
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı