ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİPERİDİN-2-HİDROKSİPROPANTİOL-3-ÜN YENİ AMİNOMETİL VƏ ORQANİLSULFİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
V.M.Fərzəliyev, Ş.R.Əliyev, R.F.Məmmədova, R.M.Babayi, Q.M.Quliyeva

Piperidin və epixlorhidrin əsasında alınmış piperidin-2,3-epoksipropanın qələvi mühitində hidrogen sulfidlə qarşılıqlı təsirindən piperidin-2-hidroksiprorantiol-3 alınmışdır. Sonuncudan sinton maddə kimi istifadə etməklə Mannix re­aksiyası şəraitində formaldehid və ikili alifatik, heterotsiklik aminlərlə kondensləşməsindən bir sıra aminometil və orqanil halogenidlərlə reaksiyalarından isə bir sıra orqanilsulfid törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin quruluşu və tərkibi NMR spektroskopiya üsulu və element analizi ilə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : epixlorhidrin, piperidin, formaldehid, butilbromid, hidrogen sulfid, aminometil törəmələri, orqanilsulfid törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı