ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR VƏ BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU ƏSASINDA DİNAMİK ELASTOPLASTLARIN REAKSİYALI EKSTRUZİYASI
Z.N.Hüseynova, N.T.Qəhrəmanov, V.S.Osipçik, R.V.Qurbanova, N.B.Arzumanova

 Butadien-nitril kauçuku və vulkanlaşdırıcı agentlərin (dikumil peroksid və kükürd) aşağı sıxlıqlı polietilen və polipropilen qarışığı əsasında elastoplastların ekstruziya yolu ilə alınmasının texnoloji prosesinə təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, dikumil peroksidin (0.5 kütlə%) və kükürdün (1–5 kütlə%) minimal miqdarlarında quruluş və xassələrin unikal uyğunluğuna malik dinamiki vulkanlaşdırılmış elastoplastların alınması imkanı yaranır 

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-65-71 

 

Açar sözlər : dartılmada möhkəmlik həddi,modifikasiya, dinamik elastoplastlar, nisbi uzanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı