ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİOLEFİNLƏR VƏ BUTADİEN-NİTRİL KAUÇUKU ƏSASINDA DİNAMİK ELASTOPLASTLARIN REAKSİYALI EKSTRUZİYASI
Z.N.Hüseynova, N.T.Qəhrəmanov, V.S.Osipçik, R.V.Qurbanova, N.B.Arzumanova

 Butadien-nitril kauçuku və vulkanlaşdırıcı agentlərin (dikumil peroksid və kükürd) aşağı sıxlıqlı polietilen və polipropilen qarışığı əsasında elastoplastların ekstruziya yolu ilə alınmasının texnoloji prosesinə təsiri nəzərdən keçirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, dikumil peroksidin (0.5 kütlə%) və kükürdün (1–5 kütlə%) minimal miqdarlarında quruluş və xassələrin unikal uyğunluğuna malik dinamiki vulkanlaşdırılmış elastoplastların alınması imkanı yaranır 

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-65-71 

 

Açar sözlər : dartılmada möhkəmlik həddi,modifikasiya, dinamik elastoplastlar, nisbi uzanma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı