ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NH4+ İONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRLƏ MÜBADİLƏSİNİN KİNETİKASI
F.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.M.Soltanova, S.A.Əliyeva, X.Ə.İlyasova, T.N.Əskərova

NH4+ ionlarının təbii seolitlərdən olan klinoptilolit və mordenitin Na+ və H+ ionları ilə modifikasiya olunmuş  və KU-2-8-in Na+ və H+ formalarında sorbsiyasının kinetikası tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, diffuziya prosesi qarışıq diffuzion oblastlarda baş verir.

Açar sözlər : seolitlər, ion-mübadilə prosesi, kinetika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı