ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NH4+ İONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRLƏ MÜBADİLƏSİNİN KİNETİKASI
F.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.M.Soltanova, S.A.Əliyeva, X.Ə.İlyasova, T.N.Əskərova

NH4+ ionlarının təbii seolitlərdən olan klinoptilolit və mordenitin Na+ və H+ ionları ilə modifikasiya olunmuş  və KU-2-8-in Na+ və H+ formalarında sorbsiyasının kinetikası tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, diffuziya prosesi qarışıq diffuzion oblastlarda baş verir.

Açar sözlər : seolitlər, ion-mübadilə prosesi, kinetika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı