ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MALEİNLƏŞDİRİLMİŞ POLİETİLEN MATRİSİNDƏ STABİLLƏŞDİRİLMİŞ METALSAXLAYAN NANOHİSSƏCİKLƏR – POLİPROPİLENİN NANODOLDURUCUSU KİMİ
N.İ.Qurbanova, Z.N.Hüseynova, N.Y.İşenko, A.T.Alıyev, T.M.Quliyeva, S.K.Rəhimova, S.A.Rzayeva

 Tərkibində maleinləşdirilmiş polietilen matrisində stabilləşdirilmiş sink oksid nanohissəciyi saxlayan  nano­dol­du­ru­cu­nun izotaktik polipropilen əsaslı nanokompozitin xassələrinə təsirini rentgenfaza  və  termoqravimetrik  analiz metodları ilə tədqiq edilmişdir. Alınan nanokompozitlərin möhkəmlik və reoloji  göstəricilərin həmçinin  termo­oksidləşdirici  sta­billiyinin yaxşılaşması  aşkar  edilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-54-58 

 

Açar sözlər : izotaktik polipropilen, metalsaxlayan nanodoldurucu, maleinləşdirilmiş polietilen matrisi, fiziki-mexaniki xassələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı