ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuGaS2–PbGa2S4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR
S.K.Cahangirova, Ş.H.Məmmədov, H.R.Qurbanov, Ö.M.Əliyev

 Differensial termiki, rentgen faza, mikroquruluş analizləri və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə ilk dəfə Cu2S–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sisteminin daxili kəsiyi olan CuGaS2–PbGa2S4  sistemi tədqiq olunmuş və sistemin T–x hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, CuGaS2–PbGa2S4 sistemi evtektik tipli olub, evtektika nöqtəsinin koordinatları 60 mol% PbGa2S4T=1050 K-dir. İlkin komponentlərin əsasında məhdud həllolma sahəsi olduğu müəyyəm edilmişdir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-46-49 

Açar sözlər : qarşılıqlı təsir, sistem, evtektika, bərk məhlul, rentgenfaza analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı