ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuGaS2–PbGa2S4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR
S.K.Cahangirova, Ş.H.Məmmədov, H.R.Qurbanov, Ö.M.Əliyev

 Differensial termiki, rentgen faza, mikroquruluş analizləri və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə ilk dəfə Cu2S–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sisteminin daxili kəsiyi olan CuGaS2–PbGa2S4  sistemi tədqiq olunmuş və sistemin T–x hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, CuGaS2–PbGa2S4 sistemi evtektik tipli olub, evtektika nöqtəsinin koordinatları 60 mol% PbGa2S4T=1050 K-dir. İlkin komponentlərin əsasında məhdud həllolma sahəsi olduğu müəyyəm edilmişdir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-46-49 

Açar sözlər : qarşılıqlı təsir, sistem, evtektika, bərk məhlul, rentgenfaza analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı