ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TOLUOLUN DİSPROPORSİONLAŞMA REAKSİYASINDA SİNTETİK SEOLITİN – METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ MORDENİTİN KATALİTİK FƏALLIQLARINA AKTİVLƏŞMƏNİN TƏSİRİ
A.M.Əliyev, V.Ş.Ağayev, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Mirzəyeva, S.R.Məmmədova

 Toluolun benzol və ksilollara disproporsionlaşma reaksiyasında müxtəlif hava mühitində aktivləşmiş metal katalionları ilə (Pd2+, Ni2+, Co2+, Nd3+, Mo3+, Zr4+, Nb5+) modifikasiya olunmuş sintetik mordenit seolit (SiO2/Al2O3=18) – katalizatorlarının 300–4200C temperatur intervalında katalitik fəallıqları tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tərkibində Pd2+, Ni2+ və Nd3+ kationları saxlayan seolit mordenit katalizatorları Co2+, Mo3+, Zr4+, Nb5+ tərkibli katalizatorlara nisbətən yüksək fəallığa malikdirlər. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan reaksiyada benzol və ksilolların birgə çıxımı və selektivliyi quru-nəm hava mühitində aktivləşmiş katalizatorlarda maksimum olur

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-14-18 

Açar sözlər : disproporsionlaşma, toluol, seolit, mordenit, benzol, ksilollar, kation, aktivləşmə, modifikasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı