ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
P-25 (TiO2) NANOKATALIZATORUNUN IŞTIRAKI ILƏ ADIPIN TURŞUSUNUN ALKIL EFIRLƏRININ SINTEZI
N.F.Sədiyeva

 

Məqalədə P-25(TiO2) nanokatalizatorunun iştirakı ilə adipin turşusunun alkil efirlərinin bir sıra üstünlüklərə malik sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onların PVX üçün daha münasib və perspektivli plastifikator hesab olunması təklif olunmuşdur

Açar sözlər : nanokatalizator, adipin turşusu, alkil efirləri, plastifikator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı