ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TETRAMETİL- VƏ TETRAETİLSİLANIN TERMOKİMYƏVİ TƏDQİQİ
H.Q.Nurullayev, H.M.Фərəcov

 

Ədəbiyyat araşdırması və təcrübələrin tədqiqi əsasında aşkar edilmişdir ki, adi üsulla yandırma metodikasından sislisiumüzvi birləşmələrin tam yanmasında istifadə etmək olmur,  çünki yanma tam getmir. Ona görə də təcrübənin aparılması şəraiti və partlayış yolu ilə tərkibində xlor olmayan silisiumüzvi  birləşmələrin kalorimetrik yandırma metodikası işlənilmişdir

Açar sözlər : kalorimetrik tədqiqat, silisiumüzvi birləşmələr, tetrametilsilan, tetraetilsilan, əmələgəlmə entalпiyası
Məqaləyə baxın