ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N,N-bis-(p-DİMETİLAMİNOBENZİLİDEN)DİAMİNOPROPAN VƏ ONUN METAL KOMPLEKSLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB XASSƏLƏRİ
A.R.Rəhimova, P.Ş.Məmmədova, T.M.Ilyaslı, Z.I.Ismayılov, M.N.Əliyeva

Cu(II) və  Ni(II) metallarının N,N-bis-(p-dimetilaminobenzaldehid)in diaminopropanla kondensasiyasından alınmış N,N-bis-(p-dimetylaminobenziliden)diaminopropanla kompleksləri sintez edilmişdir. Bütün sintez edilmiş maddələr (İQ, NMR) spektrlərinə görə xarakterizə edilmişdir. İlkin azometin və onun Cu və Ni ilə komplekslərinin  antimikrob xassələri öyrənilmişdir. Onların M-8 yağında yüksək bakterisid  və fungisid xassəsi nümayiş etdirməsi müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : Şiff əsasları, metal kompleksləri, bakteriya əleyhinə, göbələk əleyhinə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı