ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜZVİ-MİNERAL ƏLAVƏLƏRİN SEMENTİN QURULUŞ ƏMƏLƏGƏTİRMƏSİNƏ TƏSİRİ
A.A.Quvalov, D.M.Qənbərov, X.R.Səmədov

 

Mineral doldurucuların beton və məhlul qarışıqlarında müstəqil tərkib hissəsi kimi iştirak etməsi sement kompozisiyalarının səmərəliliyinin artırılmasının və inşaat texniki xassələrinin yaxşı­laş­dı­rıl­masının ən səmərəli üsullarından biridir. Yüksək dispers mineral doldurucuların betona qatılması za­manı möhkəmliyin artması, onların mikrodoldurucu effekti adlanan təbiəti və hidravlik aktivliyi ilə izah olunur. Müəyyən edilmişdir ki, üzvi-mineral modifikatorlar sement kompo­zisi­yalarının mikro­quruluşunu və fiziki-mexaniki xarakteristikalarını yaxşılaşdıraraq yeni nəsil yüksək möhkəmlikli (M1000–1200) beton istehsal etməyə imkan verir

Açar sözlər : mineral doldurucu, beton, hidravlik aktivlik, sement kompo­zisi­yaları, üzvi-mineral mo­difikatorlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı