ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-ETILTIOHEKSANIN AMIN TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ XASSƏLƏRI
I.A. Cəfərov, E.H. Məmmədbəyli, S.K. Rəhimova, T.H. Kazımova, X.İ. Həsənov

 

1-Etiltioheksan-2-ol, ikili aminlər və formaldehid əsasında aparılan Mannix reaksiyası ilə 1-etiltioheksanın ami­nometoksi törəmələrinin yeni numayəndələri sintez edilmiş və xassələri öyrənilmişdir. Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşları element analizi, İQ, NMR 1H və kütlə-spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Göstərilən birləş­mə­lər sürtkü yağlarına antimikrob aşqarlar, həmçinin bakteriyalar və göbələklər əleyhinə antiseptik maddə kimi sınaq­dan keçirilmişdir

Açar sözlər : etiltioheksan, Mannix reaksiyası, antimikrob aşqarlar, 1-etiltioheksan-2-ol, ikili aminlər, bioloji aktiv birləşmələr, NMR 1H spektrlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı