ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ METANIN C2 MƏHSULLARINA OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, Məhəmməd Ə.Əl-Dosari, A.Y.Gasım-zadə, K.I.Mətiyev, F.V.Əliyev

 Ca2+ və Li2+ kationları ikə modifikasiya olynmyş təbii klinoptilolit üzərində metanın etilen və asıtilenə oksidləşdirici reaksiyasinın mərhələli mexanizmi təklif olunmuçdur, reaksiyanın kinetik modeli işlənib hazırlanmış və onun para­metr­lərinin ədədi qiymətləri hesablanmışdır

Açar sözlər : metanın oksidləşdirici çevrilməsi, mexanizm, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı