ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ METANIN C2 MƏHSULLARINA OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, Məhəmməd Ə.Əl-Dosari, A.Y.Gasım-zadə, K.I.Mətiyev, F.V.Əliyev

 Ca2+ və Li2+ kationları ikə modifikasiya olynmyş təbii klinoptilolit üzərində metanın etilen və asıtilenə oksidləşdirici reaksiyasinın mərhələli mexanizmi təklif olunmuçdur, reaksiyanın kinetik modeli işlənib hazırlanmış və onun para­metr­lərinin ədədi qiymətləri hesablanmışdır

Açar sözlər : metanın oksidləşdirici çevrilməsi, mexanizm, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı