ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ METANIN C2 MƏHSULLARINA OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, Məhəmməd Ə.Əl-Dosari, A.Y.Gasım-zadə, K.I.Mətiyev, F.V.Əliyev

 Ca2+ və Li2+ kationları ikə modifikasiya olynmyş təbii klinoptilolit üzərində metanın etilen və asıtilenə oksidləşdirici reaksiyasinın mərhələli mexanizmi təklif olunmuçdur, reaksiyanın kinetik modeli işlənib hazırlanmış və onun para­metr­lərinin ədədi qiymətləri hesablanmışdır

Açar sözlər : metanın oksidləşdirici çevrilməsi, mexanizm, kinetik model
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı