ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALLİL-4-N-ASETİLAMİNO- VƏ 2-ALLİL-4-METİLFENOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
R.K.Məmmədova, V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, S.R.Xəlilova

 

2-Allil-4-N-asetoamino- və 2-allil-4-metilfenolun sintezinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş, on­la­­rın asetilxloridlə, a-xlor efirlərlə, akrilonitrillə, morfolinlə, epixlorhidrinlə qarşılıqlı təsir reak­siya­ları tədqiq edilmiş, sintez olunan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir

Açar sözlər : 2-allil-4-N-asetilaminofenol, 2-allil-4-metilfenol, efirlər, Klayzen qruplaşması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı