ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-ALLİL-4-N-ASETİLAMİNO- VƏ 2-ALLİL-4-METİLFENOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
R.K.Məmmədova, V.S.Həsənov, Y.C.Qasımova, S.R.Xəlilova

 

2-Allil-4-N-asetoamino- və 2-allil-4-metilfenolun sintezinin optimal şəraiti müəyyənləşdirilmiş, on­la­­rın asetilxloridlə, a-xlor efirlərlə, akrilonitrillə, morfolinlə, epixlorhidrinlə qarşılıqlı təsir reak­siya­ları tədqiq edilmiş, sintez olunan maddələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir

Açar sözlər : 2-allil-4-N-asetilaminofenol, 2-allil-4-metilfenol, efirlər, Klayzen qruplaşması
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı