ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MANQANIN(II) 1,10 FENANTROLİN VƏ 2,4-DİNİTROBENZOLAZOSALİSİL TURŞUSU İLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstəmov, G.Q.Abbasova, N.M.Mustafayev

 

Spektrofotometrik, İQ spektroskopik, rentgenoqrafik üsullarla və kimyəvi analizlə manqanın(II) 1,10-fenantrolin və 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu ilə müxtəlifliqandlı kompleksləri tədqiq edilmişdir. Komplekslərin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti, tərkibi, fiziki-kimyəvi, analitik xas­sələri tapılmışdır. Manqanın təyininin ekstraksiyalı-fotometrik metodu işlənilmiş və təyinata kənar ionların təsiri öyrənilmişdir   

Açar sözlər : manqan(II), 1,10-fenantrolin, 2,4-dinitrobenzolazosalisil turşusu, ekstraksiyalı-foto­met­rik metod, müxtəlifliqandlı komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı