ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TİOMOÇEVİNLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FENOLFORMALDEHİD OLİQOMERİNİN İZOPREN VƏ BUTADİEN-STİROL KAUÇUKLARI ƏSASINDA REZİN QARIŞIĞINDA MODİFİKATOR KİMİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
M.Ə.Ağakişiyeva, S.M.İbrahimova, I.H.Mövlayev, T.Z.Kərimova

 

Tərkibində modifikator kimi, baha və defisit RU-1-i əvəz edən tiomoçevin ilə modifikasiya olunmuş fenolfor­mal­de­hid oliqomeri (MFFO) olan, izopren (SKI-3) və butadienstirol (SKS-30–ARKM-15) kauçukları əsasında rezin qarı­şıq­­larının resepti işlənib hazırlanmışdır. Göstərilmişdir ki, alınan rezinlər yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki və is­tis­mar xas­sə­lərinə malikdir

Açar sözlər : izopren, butadienstirol kauçukları, modifikasiya, fenolfor­mal­de­hid oliqomeri, fiziki-mexaniki, is­tis­mar xas­sə­ləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı