ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TİOMOÇEVİNLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FENOLFORMALDEHİD OLİQOMERİNİN İZOPREN VƏ BUTADİEN-STİROL KAUÇUKLARI ƏSASINDA REZİN QARIŞIĞINDA MODİFİKATOR KİMİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
M.Ə.Ağakişiyeva, S.M.İbrahimova, I.H.Mövlayev, T.Z.Kərimova

 

Tərkibində modifikator kimi, baha və defisit RU-1-i əvəz edən tiomoçevin ilə modifikasiya olunmuş fenolfor­mal­de­hid oliqomeri (MFFO) olan, izopren (SKI-3) və butadienstirol (SKS-30–ARKM-15) kauçukları əsasında rezin qarı­şıq­­larının resepti işlənib hazırlanmışdır. Göstərilmişdir ki, alınan rezinlər yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki və is­tis­mar xas­sə­lərinə malikdir

Açar sözlər : izopren, butadienstirol kauçukları, modifikasiya, fenolfor­mal­de­hid oliqomeri, fiziki-mexaniki, is­tis­mar xas­sə­ləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı