ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TİOMOÇEVİNLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ FENOLFORMALDEHİD OLİQOMERİNİN İZOPREN VƏ BUTADİEN-STİROL KAUÇUKLARI ƏSASINDA REZİN QARIŞIĞINDA MODİFİKATOR KİMİ İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
M.Ə.Ağakişiyeva, S.M.İbrahimova, I.H.Mövlayev, T.Z.Kərimova

 

Tərkibində modifikator kimi, baha və defisit RU-1-i əvəz edən tiomoçevin ilə modifikasiya olunmuş fenolfor­mal­de­hid oliqomeri (MFFO) olan, izopren (SKI-3) və butadienstirol (SKS-30–ARKM-15) kauçukları əsasında rezin qarı­şıq­­larının resepti işlənib hazırlanmışdır. Göstərilmişdir ki, alınan rezinlər yaxşılaşdırılmış fiziki-mexaniki və is­tis­mar xas­sə­lərinə malikdir

Açar sözlər : izopren, butadienstirol kauçukları, modifikasiya, fenolfor­mal­de­hid oliqomeri, fiziki-mexaniki, is­tis­mar xas­sə­ləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı