ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ED-20 EPOKSİD QATRANININ AROMATİK DİAMİDODİSULFİMİDLƏ BƏRKİMƏSİ
T.A.Aslanov, F.M.Məmmədəliyeva, N.Y.Işenko

 

Saxarin-5-karbon  turşusunun  xlor anhidridinin  aromatik diaminlə  qarşılıqlı  təsirindən diamidodisulfimid sintez  edil­mişdir. Alınmış  birləşmə ED-20 epoksid  qatranının  bərkidicisi  kimi  tədqiq  olunmuşdur.  Diamidodisulfimid ilə  bərkidilmiş epoksid  kompozisiyası  yüksək  istilik  və  termiki  davamlı  xassələrə  malikdir

 

Açar sözlər : diamidodisulfidimid, bərkidici, ED-20 qatranı, kompozisiya, istilik və termiki davamlılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı