ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ED-20 EPOKSİD QATRANININ AROMATİK DİAMİDODİSULFİMİDLƏ BƏRKİMƏSİ
T.A.Aslanov, F.M.Məmmədəliyeva, N.Y.Işenko

 

Saxarin-5-karbon  turşusunun  xlor anhidridinin  aromatik diaminlə  qarşılıqlı  təsirindən diamidodisulfimid sintez  edil­mişdir. Alınmış  birləşmə ED-20 epoksid  qatranının  bərkidicisi  kimi  tədqiq  olunmuşdur.  Diamidodisulfimid ilə  bərkidilmiş epoksid  kompozisiyası  yüksək  istilik  və  termiki  davamlı  xassələrə  malikdir

 

Açar sözlər : diamidodisulfidimid, bərkidici, ED-20 qatranı, kompozisiya, istilik və termiki davamlılıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı