ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT-BITUM SÜXURLARINDAN ALINMIŞ SÜNI NEFTIN VƏ ONLARIN RADIASIYA-KIMYƏVI ÇEVRILMƏ MƏHSULLARININ İQ SPEKTRLƏRİ
L.Y.Cabbarova, Z.O.Nəbizadə, S.F.Əhmədbəyova

 

Tədqiqat obyekti olaraq alternativ enerji mənbəyi olan Balaxanı neft-bitum süxurlarından alınmış sintetik neftdən istifadə olunmuşdur. Sintetik neftin radiasiya-kimyəvi çevrilmələrinin qanunauyğunluqları öyrənilmişdir. Labo­ra­to­riya tədqiqatları udulan dozanın d=43–216 kQr intervalında və doza gücünün P=0.5 Qr/s (qamma şüalanma) qiy­mə­tində aparılmışdır. Müxtəlif udulma dozalarında alınmış qazların qatılığı, radiasiya-kimyəvi çıxımı və İQ spektrləri tə­yin edilmişdir. Neft-bitum süxurlarında qətran və asfaltenlərin qatılığının çox olması onun radiasiya da­vamlılığını ar­tırır. Neft-bitum materialları radioaktiv tullantıların basdırılmasında, yol tikintisində və inşaatda hid­roizolyasiya materialı kimi geniş istifadə oluna bilər

Açar sözlər : Neft-bitumlu süxurlar, sintetik neft, radioliz
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı