ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTANLI DÜZDİSTİLLƏ BENZİNLƏRİN KATALİTİK DEMERKAPTANİZASİYA METODU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
G.Z.Süleymanov, Ə.A.Həsənov, A.M.Əliyev

 

Məqalə tərkibində  kükürdün ümumi miqdarı 0.5–1 q/l  merkaptanlı düzdistillə neft məhsullarının (ben­zinlərin) Fe–Mn(Co)/klinoptilolit katalitik sistemlərindən istifadə etməklə demer­kaptanizasiya yolu  ilə 0.03–0.014 q/l kükürdlü  qalıqla təmizlənməsi prosesinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Eyni zamanda burada prosesin effektivliyinə təsir edən əsas faktorların müəyyən edilməsi ilə əlaqədar alınmış nəticələrin şərhi də verilmişdir

Açar sözlər : klaster, hetero ikinüvəli metalkomplekslər, merkaptanlar, katalitik demerkaptanizasiya, düzdistillə benzini
Məqaləyə baxın