ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTANLI DÜZDİSTİLLƏ BENZİNLƏRİN KATALİTİK DEMERKAPTANİZASİYA METODU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESİNİN TƏDQİQİ
G.Z.Süleymanov, Ə.A.Həsənov, A.M.Əliyev

 

Məqalə tərkibində  kükürdün ümumi miqdarı 0.5–1 q/l  merkaptanlı düzdistillə neft məhsullarının (ben­zinlərin) Fe–Mn(Co)/klinoptilolit katalitik sistemlərindən istifadə etməklə demer­kaptanizasiya yolu  ilə 0.03–0.014 q/l kükürdlü  qalıqla təmizlənməsi prosesinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Eyni zamanda burada prosesin effektivliyinə təsir edən əsas faktorların müəyyən edilməsi ilə əlaqədar alınmış nəticələrin şərhi də verilmişdir

Açar sözlər : klaster, hetero ikinüvəli metalkomplekslər, merkaptanlar, katalitik demerkaptanizasiya, düzdistillə benzini
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı